ENG
Home

Цалин

  • Ажилчдын мэргэжлийн ур чадварт үндэслэсэн өрсөлдөхүйц цалин хөлс, нэмэгдэл цалин олгодог. Тухайлбал өөрийн мэргэшлийн чиглэлээр олон улсын, дотоодын тэмцээн уралдаанаас шагналт байр эзлэх бүрт  нэмэгдэл урамшуулал олгодог.

  • Ажиллагчдын ажлын гүйцэтгэлийн үнэлгээг олон улсад хэрэгжиж буй гүйцэтгэлийн менежментийн системийн дагуу  үнэлж жил тутам гүйцэтгэлд суурилсан цалинг өсгөх боломжийг ажилчиддаа олгодог.