ENG
Home

Ур чадварын тест

Анкетын сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн ажилдаас ерөнхий ур чадвар, асуудал шийдвэрлэх чадварын тест авахаас гадна зарим ажлын байрны онцлогоос шалтгаалан мэргэжлийн шалгалт авах, гэрийн даалгавар өгөх, илтгэл танилцуулга бэлдэх зэрэг хэлбэрээр явагдаж болно.