ENG
Нүүр
Харилцагч

Харилцагчийн хөтөлбөр

Түншлэлийн бодлого

Имарт Монголд бизнесийн шинэ загвар нэвтрүүлэхийг зорьж байна


Бидний бизнесийн амжилтын гурван хүчин зүйл


Төлбөрийн нөхцөл

Бид төлбөрийг хойшлуулдаггүй ба ялангуяа шинэ хүнс нийлүүлэгчидтэйгээсард 4 удаа төлбөр хийдэг. Мөн төлбөр хүлээлгийн хугацааг багасгасан.Буцаах нөхцөл

Бид зөвхөн гэрээнд заасан тодорхой үндэслэлийн дагуу буцаалт хийнэ.Хөнгөлөх нөхцөл

Хөнгөлөх нөхцөл нь системээр хянагдах ба зөвхөн гэрээний дагуу хүчин төгөлдөр байна.